Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

 

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου του www.kappawood.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζεται ή εμποδίζεται η χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του www.kappawood.gr, να έχουν προσβλητικό χαρακτήρα ή να είναι ποινικά κολάσιμες.

Γενικοί Όροι

 

O διαδυκτιακός τόπος www.kappawood.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσα από τον παρόντα ιστότοπο. Αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να ενημερώνει την παρούσα ιστοσελίδα εγκαίρως, για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους αυτούς.

O διαδυκτιακός τόπος www.kappawood.gr δεσμεύεται όσον αφορά την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που αναγράφονται στον ιστότοπο www.kappawood.gr, στο βαθμό που αυτές είναι πρωτογενείς πληροφορίες προερχόμενες από το ίδιο και τους συνεργάτες του. O διαδυκτιακός τόπος www.kappawood.gr όμως, πέραν των πρωτογενών πληροφοριών, αναμεταδίδει και αναπαράγει πληροφορίες από έγκυρα και αξιόλογα μέσα τα οποία έχει λεπτομερώς αξιολογήσει. Εν τούτοις δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την πληρότητα και την εγκυρότητα πληροφοριών τρίτων πηγών που αναπαράγονται ή αναμεταδίδονται από τον O διαδυκτιακό τόπο www.kappawood.gr καλή τη πίστη.

Πνευματική Ιδιοκτησία

 

O διαδυκτιακός τόπος www.kappawood.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας ΑΦΟΙ ΚΩΤΣΙΑ Ο.Ε. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων (web pages) (άρθρων, περιγραφών προϊόντων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων, άρθρων κλπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του www.kappawood.gr και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου για οποιονδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια ή έγκριση του www.kappawood.gr.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα του διαδυκτιακόυ τόποu www.kappawood.gr, των προϊόντων και υπηρεσιών του www.kappawood.gr και των συνεργατών, παραγωγών και αντιπροσώπων, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και η εμφάνισή τους στον παρόντα ιστότοπο επ’ ουδενί συνιστά ή επιτρέπει την ελεύθερη χρήση τους, αναπαραγωγή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών τους.

Προστασία Προσωπικού Απορρήτου

 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη ή και χρήστη των υπηρεσιών του www.kappawood.gr διέπεται από όρους του παρόντος καθώς και υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Νόμου 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

O διαδυκτιακός τόπος www.kappawood.gr ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το Internet, και διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του επισκέπτη ή του εγγεγραμμένου μέλους ή του πελάτη, ρητά δε δεσμεύεται να μην τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα απολύτως λόγο, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

O διαδυκτιακός τόπος www.kappawood.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ή καταγράφει κατά την εγγραφή του ως μέλος ο ίδιος ο επισκέπτης / χρήστης, ή αποστέλλει μέσω οποιαδήποτε φόρμας επικοινωνίας ή κατά την τοποθέτηση παραγγελίας, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας του www.kappawood.gr με τον ιδιοκτήτη των προσωπικών δεδομένων. Τα ανωτέρω στοιχεία τηρούνται σε ασφαλή ηλεκτρονικό υπολογιστή κέντρου επεξεργασίας δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου (United Kingdom) για την ασφάλεια του οποίου έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα που περιέχει η πλέον σύγχρονη τεχνολογία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των Βάσεων Δεδομένων.

O διαδυκτιακός τόπος www.kappawood.gr συνεργάζεται με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (για παράδειγμα επιχειρήσεις πιστωτικών καρτών, τράπεζες, υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων όπως το Paypal, εταιρείες μεταφορών και ταχυμεταφορών (courier), εταιρίες είσπραξης οφειλών κλπ.) υπηρεσίες καταγραφής στατιστικών, παρόχους υπηρεσιών ΙΤ (π.χ. κέντρα υπολογιστών, host providers, υπηρεσίες backup, υπηρεσίες βάσεων δεδομένων), απαραίτητων για την διενέργεια της επιχειρηματικής της δραστηριότητας ή και την εξασφάλιση των δεδομένων ή και την εξυπηρέτηση των χρηστών του διαδικτυακού τόπου. Αυτοί οι πάροχοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, εφόσον είναι απαραίτητα για την λειτουργία των υπηρεσιών τους. Αυτοί οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και τους κανονιστικούς νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων της ελληνικής νομοθεσίας.

O διαδυκτιακός τόπος www.kappawood.gr συγκεντρώνει και μπορεί να διατηρεί επ’ άπειρον δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα (δηλαδή δεδομένα μέσω των οποίων είναι αδύνατος ο προσδιορισμός του ατόμου που τα υπέβαλλε) για λόγους στατιστικής επεξεργασία, επισκεψιμότητας των ιστοτόπων της κλπ.

Cookies

 

O διαδυκτιακός τόπος www.kappawood.gr δε χρησιμοποιεί μόνιμα cookies (persistent cookies) για να συγκεντρώσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών κατά την πλοήγηση του επισκέπτη στο δικτυακό του τόπο. Εν τούτοις, ορισμένες ιστοσελίδες του διαδικτυακού τόπου μπορεί να χρησιμοποιούν προσωρινά (session) cookies, τα οποία διαγράφονται μόλις ο Browser του επισκέπτη ή και χρήστη κλείσει και τερματιστεί η σύνδεσή του με το διαδικτυακό τόπο του www.kappawood.gr

 

Όροι Χρήσης

Ευρωπαϊκός Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

 

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (ΕΕ) 2016/679 είναι ένας κανονισμός της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία δεδομένων και την ιδιωτική ζωή για όλα τα άτομα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Αφορά επίσης την εξαγωγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ. Το GDPR στοχεύει πρωτίστως στον έλεγχο των πολιτών και των κατοίκων σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα και στην απλούστευση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος για τις διεθνείς επιχειρήσεις με την ενοποίηση του κανονισμού εντός της ΕΕ.

Αντικαθιστώντας την οδηγία για την προστασία των δεδομένων, ο κανονισμός περιέχει διατάξεις και απαιτήσεις σχετικά με την επεξεργασία πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επιχειρηματικές διαδικασίες που χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να δημιουργούνται με προστασία της ιδιωτικής ζωής από το σχεδιασμό και από προεπιλογή, πράγμα που σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται με ψευδώνυμο ή πλήρη ανωνυμοποίηση και να χρησιμοποιούν τις υψηλότερες ρυθμίσεις απορρήτου από προεπιλογή, έτσι ώστε τα δεδομένα να μην είναι διαθέσιμα δημοσίως ρητή συγκατάθεση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ενός θέματος χωρίς την αποθήκευση χωριστών πληροφοριών. Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με νόμιμη βάση που καθορίζεται από τον κανονισμό ή εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο επεξεργαστής έχει λάβει ρητή συγκατάθεση από τον κάτοχο δεδομένων. Η επιχείρηση πρέπει να επιτρέπει την ανάκληση αυτής της άδειας ανά πάσα στιγμή.

Ένας επεξεργαστής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να γνωστοποιεί με σαφήνεια ποια δεδομένα συλλέγονται και πώς, γιατί γίνεται η επεξεργασία τους, πόσο καιρό διατηρούνται και αν αυτά μοιράζονται με τρίτους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητούν ένα φορητό αντίγραφο των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από έναν επεξεργαστή σε κοινή μορφή και το δικαίωμα να διαγραφούν τα δεδομένα τους κάτω από ορισμένες συνθήκες. Οι δημόσιες αρχές και οι επιχειρήσεις των οποίων οι κύριες δραστηριότητες επικεντρώνονται στην τακτική ή συστηματική επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καλούνται να προσλάβουν έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO), ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της συμμόρφωσης με το GDPR. Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναφέρουν τυχόν παραβιάσεις δεδομένων εντός 72 ωρών, εάν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο ιδιωτικό απόρρητο των χρηστών.

Εκδόθηκε στις 14 Απριλίου 2016 και μετά από μια μεταβατική περίοδο δύο ετών καθίσταται εκτελεστή στις 25 Μαΐου 2018. Επειδή το GDPR είναι κανονισμός και όχι οδηγία, δεν απαιτεί από τις εθνικές κυβερνήσεις να εγκρίνουν νομοθετικές πράξεις και είναι άμεσα δεσμευτικές και ισχύει.

Υπεύθυνος προσωπικών δεδομένων (DPO)

 

Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται από δημόσια αρχή, εκτός από τα δικαστήρια ή τις ανεξάρτητες δικαστικές αρχές όταν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως δικαστές ή εάν, στον ιδιωτικό τομέα, η επεξεργασία πραγματοποιείται από υπεύθυνο επεξεργασίας, των οποίων οι βασικές δραστηριότητες συνίστανται σε εργασίες επεξεργασίας που απαιτούν τακτικές και τη συστηματική παρακολούθηση των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα ή την επεξεργασία σε μεγάλη κλίμακα ειδικών κατηγοριών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 9 και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 10, χειριστή ή επεξεργαστή για την παρακολούθηση της εσωτερικής συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό.

Ο ΥΠΔ είναι παρόμοιος με έναν υπεύθυνο συμμόρφωσης και αναμένεται επίσης να είναι ικανός να διαχειρίζεται τις διαδικασίες πληροφορικής, την ασφάλεια των δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης κυβερνοπαράθεσης) και άλλων κρίσιμων ζητημάτων συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης και την επεξεργασία προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων. Το απαιτούμενο σύνολο δεξιοτήτων εκτείνεται πέρα από την κατανόηση της συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων.

Ο διορισμός ενός υπεύθυνου προστασίας δεδομένων σε έναν μεγάλο οργανισμό θα αποτελέσει πρόκληση για το διοικητικό συμβούλιο καθώς και για το ενδιαφερόμενο άτομο. Υπάρχουν πολλά θέματα διακυβέρνησης και ανθρωπίνων παραγόντων που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις, δεδομένης της εμβέλειας και της φύσης του διορισμού. Επιπλέον, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων πρέπει να διαθέτει ομάδα υποστήριξης και θα είναι επίσης υπεύθυνη για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη, ώστε να είναι ανεξάρτητη από τον οργανισμό που τις απασχολεί, ουσιαστικά ως «μίνι ρυθμιστής».

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία και τον ρόλο του υπευθύνου προστασίας δεδομένων δόθηκαν στις 13 Δεκεμβρίου 2016 (αναθεωρημένες στις 5 Απριλίου 2017) σε έγγραφο κατευθυντήριων γραμμών.

Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων (DPO) του kappawood.gr

 

Δικαίωμα πρόσβασης (Right of Access)

 

Το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15) είναι δικαίωμα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Παρέχει στους πολίτες το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων. Ο ελεγκτής πρέπει να παρέχει, κατόπιν αιτήσεως, επισκόπηση των κατηγοριών δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας (άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο β)), καθώς και αντίγραφο των πραγματικών δεδομένων (άρθρο 15 παράγραφος 3). Επιπλέον, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τις λεπτομέρειες της επεξεργασίας, όπως είναι οι σκοποί της επεξεργασίας (άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο α), με τους οποίους τα δεδομένα είναι κοινά (άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ) και πώς απέκτησε τα δεδομένα (άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)).

Το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να είναι σε θέση να μεταφέρει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από ένα σύστημα ηλεκτρονικής επεξεργασίας σε ένα και άλλο, χωρίς να εμποδίζεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Τα δεδομένα που έχουν επαρκώς ανωνυμοποιηθεί αποκλείονται, αλλά τα δεδομένα που έχουν απλώς προσδιοριστεί, αλλά παραμένουν δυνατά να συνδεθούν με το συγκεκριμένο άτομο, όπως η παροχή του σχετικού αναγνωριστικού, δεν είναι. Και τα δύο δεδομένα «παρέχονται» από το υποκείμενο των δεδομένων και τα δεδομένα που «παρατηρούνται», όπως η συμπεριφορά, συμπεριλαμβάνονται. Επιπλέον, τα δεδομένα πρέπει να παρέχονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας σε δομημένη και συνήθως χρησιμοποιούμενη τυποποιημένη ηλεκτρονική μορφή. Το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων είναι το άρθρο 20 του GDPR. Οι νομικοί εμπειρογνώμονες βλέπουν στην τελική έκδοση αυτού του μέτρου ένα «νέο δικαίωμα» που δημιουργείται ότι «φτάνει πέρα από το πεδίο της φορητότητας δεδομένων μεταξύ δύο ελεγκτών όπως ορίζεται στο [άρθρο 20]».

Ζητήστε τα δεδομένα σας

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα, για να ζητήσετε τα δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα στους διακομιστές του kappawood.gr.

 

 

Δικαίωμα Διαγραφής (Right of Erasure)

 

Το δικαίωμα να ξεχαστεί ο χρήστης, αντικαταστάθηκε από ένα πιο περιορισμένο δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με την έκδοση του GDPR που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2014. Το άρθρο 17 προβλέπει ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτά για οποιονδήποτε από διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένης της μη συμμόρφωσης με το άρθρο 6, παράγραφος 1 (νομιμότητα) που περιλαμβάνει περίπτωση (στ) εάν τα έννομα συμφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας παραβιάζονται από τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, απαιτούν προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Διαγράψτε όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα σας

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να ζητήσετε την αφαίρεση όλων των δεδομένων από τους διακομιστές του kappawood.gr.

 

 

Επιλέξτε τι μπορούμε να καταγράφουμε

 

Όνομα Αιτία Ενεργοποιημένο
Μπισκότα Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στο δικτυακό τόπο.
WooCommerce We use WooCommerce as a shopping system. For cart and order processing 2 cookies will be stored: woocommerce_cart_hash & woocommerce_items_in_cart. This cookies are strictly necessary and can not be turned off.